Tenchi Muyo!

Tenchi Muyo!

Sasami

História Personagens Lugares

Fotos Ovas Filmes

HOME